Co2 Neutraal

Iedereen wil in een prettige omgeving wonen, werken en verblijven. Veranderingen in de kwaliteit van de leefomgeving - zowel positief als negatief - raken dan ook iedereen. Daarom heeft de gemeente Zeist samen met inwoners een Brede Milieuvisie opgesteld. Deze visie heeft tot doel om te zorgen dat inwoners, organisaties, bedrijven en gemeente samen dagelijks werken aan een beter milieu en een betere leefomgeving in Zeist. De visie nodigt uit om in beweging te komen. Het gaat daarbij om zaken die verder gaan dan de wet voorschrijft. De kwaliteit van de leefomgeving gaat over milieu en duurzaamheid. We werken aan het verbeteren van de staat van de leefomgeving (milieu) door ons handelen te richten op een toekomstbestendige balans tussen mens, natuur en omgeving (duurzaamheid). Dat gaat over grote ambities op gebied van het ontwikkelen van een circulaire economie tot aan zaken als het recyclen van producten en het verminderen van ons energieverbruik en onze CO2 -uitstoot. 

Groen, zorgzaam en duurzaam. We dragen allemaal een eigen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Ons gedrag heeft invloed op de ontwikkeling van ons milieu. Onze directe, individuele invloed op die ontwikkelingen is weliswaar beperkt, maar gezamenlijk is onze invloed op bijvoorbeeld luchtkwaliteit, schone straten of ons energieverbruik des te groter. In het uitvoeren van onze ambities zit hier een belangrijke uitdaging: alleen als we allemáál ons gedrag veranderen, slagen wij erin om onze directe leefomgeving positief te beïnvloeden. 

Deze visie gaat in op kansen om het milieu en onze leefomgeving te verbeteren. Dit doen we aan de hand van vier pijlers:

1. Klimaat en energie: we gaan op weg naar een klimaatneutraal Zeist in 2030; 

2. Circulaire economie: we handelen vanuit kringlopen en hergebruik, delen en gebruiken in plaats vanuit bezit; 

3. Levend netwerk van natuur, landschap en cultuurhistorie: we zorgen voor een met groen dooraderd Zeist; 

4. Gezonde leefomgeving en kwaliteit van leven: we zetten ons in voor een goede lucht- en waterkwaliteit, minder geluidshinder en een duurzame voedselvoorziening. Milieu is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. 

Deze Brede Milieuvisie is dan ook tot stand gekomen op basis van een interactief proces met inwoners uit onze gemeente. De visie geeft richting aan gemeentelijke beleidskeuzes, ze biedt inspiratie aan inwoners en ondernemers en geeft een stip aan op de horizon. De visie leidt ons naar die toekomstbestendige leefomgeving voor onze mooie gemeente.

Welke voordelen biedt klimaatneutraal ondernemen?

  • Voorsprong op de markt: de vraag naar duurzame producten en diensten neemt toe
  • Kostenbesparing: duurzaam ondernemen levert financiële voordelen
  • Sterkere reputatie: een bedrijf dat rekening houdt met het klimaat, straalt verantwoordelijkheid uit
  • Aantrekkelijk voor stakeholders: ook intern heeft duurzaam ondernemen een positief effect
  • En uiteraard beter voor de planeet: het bedrijfsleven speelt een belangrijke rol bij het compenseren van CO2-uitstoot.

Nut en noodzaak van
klimaatneutraal ondernemen?

In 2015 tekenden alle landen het klimaatakkoord van Parijs, waarin ze een maximale temperatuurstijging van 2 graden vastlegden. Dat is een uitdaging: we zitten nu al op 1,1 graden! Met klimaatneutraal ondernemen draag je bij aan het akkoord. Het biedt je bedrijf echter nog meer voordelen!

Tekst hier invullen...